ေက်းဇူးတင္ရွိျခင္း

ဤ Blog မွ ဓါတ္ပုံမ်ား Video ဖုိင္မ်ား သည္ အြန္လုိင္း web portal မ်ားမွလည္းေကာင္း Facebook ေပၚမွ လည္းေကာင္း ရွာေဖြကာတင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင္႔ နဂုိမူလ တင္ျပထားသူမ်ား( Original uploader ) အားလုံး၊သက္ဆုိင္သူမ်ားအားလုံးကုိ Credit ေပးပါေၾကာင္း